ประวัติ สวท.ตะกั่วป่า
 
 
 
 

 สวท.ตะกั่วป่า

      เป็นหน่วยงานสื่อวิทยุกระจายเสียง สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนในส่วนภูมิภาค 

 

เริ่มก่อตั้ง สวท.ตะกั่วป่า 

     

             28 กุมภาพันธ์ 2522  ส่งกระจายเสียงระบบ A.M. คลื่นความถี่ 1134 KHz. กำลังส่ง 1 KW. ออกอากาศที่อาคารชั่วคราวภายในสวนสาธารณะพระนารายณ์ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

             20 ตุลาคม  2525      ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารถาวร เลขที่ 39/10 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา บนพื้นที่ 37 ไร่ และปลายปี 2541 สวท.ตะกั่วป่า คืนพื้นที่บางส่วนให้กรมธนารักษ์ จึงทำให้ สวท.ตะกั่วป่าเหลือพื้นที่เพียง 19 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา

            19 มีนาคม 2539      เริ่มส่งกระจายเสียงระบบ F.M. ความถี่ 90.25 MHz. กำลังส่ง 1 KW. โดยใช้เครื่องส่งเก่าของ สวท.ภูเก็ต
7 มีนาคม 2545สวท. ตะกั่วป่า ได้ส่งเครื่องระบบ F.M. ใหม่ กำลังส่ง 1 KW. ตั้งอยุ่บนเขามามัง ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จึงทำให้การส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
            26 ธันวาคม 2548    ติดตั้งเครื่องส่งระบบ F.M. กำลังส่ง 500 W. ความถี่ 93.25 MHz. ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  เพื่อเผยแพร่ออกอากาศเป็นการชั่วคราว  ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติสึนามิเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจน และได้ยุติการออกอากาศ ในปี 2553 ********

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :