คุณกำลังรับฟัง สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
Play
สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
วันที่ : วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
ผังรายการ สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน