คุณกำลังรับฟัง สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
Play
สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564
ผังรายการ สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน