จังหวัดพังงา ประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

            นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ได้เกิดการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ เพื่อมิให้การระบาดของโรคทวีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้น 

            ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบให้ปิดสถานที่ แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัทบีเอ็มซี โซลูชั่น จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น เพื่อการพบแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่นายอำเภอมอบหมาย และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจมีความผิด และต้องได้รับโทษตาม


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag